Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.spsosnowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach

Telefon: +48 33 879 32 82

E -mail: [email protected]

Adres korespondencyjny: ul. Szkolna 1, 34-113 Sosnowice

Data publikacji strony internetowej: 30-09-2006

Data ostatniej aktualizacji: 30-09-2019

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem ustawy lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed wejściem ustawy lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

 

Wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Szkoły Podstawowej w Sosnowicach.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Sosnowicach można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor Szkoły Elżbieta Kosek

e-mail: [email protected]

Telefon: +48 33 879 32 82.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach
 • Adres: ul. Szkolna 1, 34-113 Sosnowice
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 33 879 32 82 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach znajduje się w budynku przy ul. Szkolnej 1, 34-113 Sosnowice

 1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia. Pierwsze znajduje się od strony ulicy Szkolnej, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Drugie wejście od strony ulicy szkolnej prowadzi do pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, prowadzą do niego schody. Trzecie wejście znajduje się od strony ul. Kalwaryjskiej, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa.
 4. Budynek posiada platformę dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 6. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. Drogi ewakuacyjne są oznakowane, a pracownicy są regularnie szkoleni na wypadek konieczności ewakuacji.
Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo